RODO

Jako, że bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, dostosowaliśmy rollinn.pl do nowych standardów ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym rollinn.pl realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza.


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz rejestracyjny w naszym serwisie rollinn.pl, zwanym dalej „Serwisem”. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię
i nazwisko, adres, adres email ,numer telefonu. Jeżeli otrzymujesz nasz newsletter, tj. maile, które co jakiś czas trafiają na Twoją skrzynkę z informacją o naszych produktach i akcjach promocyjnych, przetwarzamy twój adres email, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Bater-Pol-Bis Wojciech Gnyszko z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 23/25m30, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru CEIDG, , NIP 5241012415, REGON 010804587.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się 
z nami kontaktować

- przesyłając email na adres: biuro@whitesport.pl, (będzie tam wyznaczony przez nas inspektor
ochrony danych

- lub pisemnie, pocztą na adres: ul. Ząbkowska 22/24/26 lok.145 , 03-735 Warszawa z dopiskiem “ODR”.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy zrealizować Twojego zamówienia, ani ewentualnej chęci zwrotu towaru lub zgłoszenia reklamacji.
Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa
podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

 

Komu udostępniamy twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi kurierskie.

Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty
elektronicznej – im również przekazujemy dane osobowe (adres email).

 

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie,  przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś Ty dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń. Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego,
którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

Jakie masz prawa i jak z nich korzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania.

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji,
dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Prawo do sprostowania.

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym.

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich
danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
- jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz prawo do sprzeciwu poniżej),
- zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie
z prawem,

- przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej Lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych, jeżeli:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się
ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych.

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do
przenoszenia Twoich danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

Prawo do sprzeciwu.

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

Prawo do skargi.

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.